Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 do Bộ LĐTBXH ban hành QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Vui lòng liên hệ hotline 0975 496 182 để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH - QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Click để tải Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 73/2014/TT-BTC