Kiểm định thiết bị nâng (Cầu trục, cần trục, cổng trục, tời nâng, palang....)

Cần trục, cầu trục, cống trục các loại là các thiết bị có ảnh hướng lớn đến sự an toàn..